Visie

De  Luithorst is een katholieke basisschool voor alle kinderen ongeacht geloofsovertuiging en levensbeschouwing.  We zien onze school als een professionele leergemeenschap. In de omgang met elkaar speelt een onderling respect een belangrijke rol.  Positivisme is hierbij de leidraad. Openheid en duidelijkheid staan hoog in ons vaandel: zowel naar ouders toe, in de omgang met kinderen, als naar elkaar als collega's.  Dit uit zich in een open cultuur en goede (formele) interne en externe communicatie, waarbinnen vertrouwen heerst. Vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking.  We zien het contact met de ouders als een educatief partnerschap.  In het belang van de kinderen is het belangrijk dat ouders en de medewerkers afstemmen. We vinden een opgeruimde omgeving belangrijk, zowel in letterlijke zin (elke onnodige prikkel leidt af) als in figuurlijke zin (problemen dienen er om opgelost te worden, blijf er niet mee lopen).
 


Fouten maken mag

Op de Luithorst zien we zwakke kanten als een uitdaging om iets nieuws te leren in plaats van als een tekortkoming. Het maken van fouten zien we niet als falen, maar als een aangrijpingspunt om verder te leren en te ontwikkelen zowel naar kinderen als naar ons zelf toe. Geborgenheid is daarbij van belang. Feedback geven en reflecteren hoort daarbij.
 


Er uit halen wat er in zit

Het onderwijs geschiedt in groepsverband, waarbij daarnaast de nadruk ligt op de onderlinge verbondenheid. Bij ons op school zien we ieder kind als een individu, passen ons onderwijs zoveel mogelijk aan en proberen daarin  uitdagend en inspirerend te zijn, uit het kind te halen wat er in zit.


 
Sociale vaardigheden

Competentie, autonomie en relatie zijn kenmerken binnen onze organisatie.  Het aanbod aan onderwijsactiviteiten is gedifferentieerd, gericht op de ontwikkelings- en leerdoelen die een veelzijdige ontwikkeling beogen en vanuit een bepaalde systematiek opgebouwd. Naast de onderwijskundige taak die wij als school hebben, zoals ieder kind de noodzakelijke algemene kennis overdragen, als de creatieve, motorische en culturele vaardigheden aanreiken, hebben wij samen met de ouders een opvoedkundige taak, waartoe het ontwikkelen van sociale vaardigheden behoort. 


 
Eigenaar van eigen leren, gemotiveerd en zelfverzekerd

Het uiteindelijke doel van ons onderwijs is het streven naar een zekere onafhankelijkheid en naar het vermogen van de kinderen om zelfstandig te functioneren in cultureel-maatschappelijke situaties. Zij zijn bereid om verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor anderen en voor de samenleving te dragen. Het helpen verwerven van zelfstandigheid is een opdracht voor opvoeding en onderwijs. Ons streven is kinderen die houding, persoonskenmerken en vaardigheden te leren hanteren, die ze voor zelfstandige deelname aan sociaal-culturele activiteiten nodig hebben. Het onderwijs geschiedt in een veilige, vertrouwde omgeving, waarin een duidelijke structuur is met een heldere onderwijskundige lijn en waar op een deskundige en professionele manier wordt omgegaan met pedagogische en didactische processen. De leerkracht stimuleert de ontwikkeling en het leren van kinderen.
 
 
Professioneel

Op de Luithorst zien wij de medewerkers als professionals, die als zodanig omgaan met de verschillende aspecten die behoren bij hun functioneren. Daarnaast is men overtuigd van het belang van de voorbeeldfunctie die men als personeelslid heeft.  We accepteren de werkelijkheid en nemen verantwoordelijkheid.
 
Belangrijke uitgangspunten van onze professionele leergemeenschap zijn: Er zeker van zijn dat alle leerlingen leren, waarbij we er zeker van zijn dat kinderen zich prettig voelen en tevreden zijn. Kinderen hebben daar recht op. Een samenwerkingscultuur, waar binnen leerkrachten onderzoek doen naar de effectiviteit van het leren, gezamenlijke acties ondernemen, experimenteren om het onderwijs te verbeteren. Hierbij is het uitgangspunt dat het altijd beter kan. Een procesgerichte cultuur, waarbij we gebruik maken van data, voor zowel de cognitieve als de sociale ontwikkeling.


 
Zorg voor kinderen

Kwalitatief goed onderwijs vereist een sfeer die zorg uitstraalt. Zorg in de meest brede zin van het woord. De onderwijsondersteuning is bij ons gestructureerd, gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd. Als management proberen wij op een motiverende, sturende (richtinggevende) en heldere wijze leiding te geven aan de organisatie, in een klimaat waarin reflectie een belangrijke rol speelt.